HISTORIEN OM  VANDVÆRKET

Vandværkets 1. formand skrev efterfølgende ved vandværkets 25 års jubilæum.

Det startede i de glade tressere.

Vi fik TV, køleskab, fryser og alt det der - ja og så fik vi bil. Med den fik vi mulighed for at komme ud til den uberørte natur -helt ned til Kostræde Banker i det dejlige Sydsjælland, og her kunne man købe sommerhusgrunde til helt rimelige priser - og det gjorde man så.

Og så begyndte kvalerne eller fornøjelserne, om man vil - alt efter temperament.

For her på Bankerne fandtes intet af det, vi var forvænt med hjemmefra, såsom vand, toi- let, El - ja selv veje var her ikke.

Altså på med vanten - gør det selv-løsningen var eneste mulighed. Kommunen? »Næh«, som sognerådsformanden sagde, da vi spurgte ham. »I er jo ikke skatteydere her, så det må I selv klare«. Ja, og det gjorde vi så, (det der med skatteydere er jo efterhånden en sandhed med modifikationer).

På Kostræde Banker er vand en afgjort mangelvare, så det var ønskesedlens nr. 1.

Der fandtes - og findes stadig et lille vandværk - nede midt i byen. Der var, så vidt jeg erindrer, 32 forbrugere på, og det var faktisk, hvad det kunne bære, så de så ikke med velvilje ....at skulle levere vand til »de nye«.

Men nede på Skolemarken gik en driftig mand, Lorentz Bagger, og byggede huse. Dem kunne han ikke sælge, uden at der var vand, hvorfor han selv foretog en boring på den nuværende vandværksgrund med værket.

Bagger tilbød os at komme med på sit vandværk, men loven tillader ikke salg af vand, så vi måtte først danne et andelsselskab, der så overtog Baggers installationer. Bagger blev selv bestyrelsesmedlem i selskabet, ligesom han stod for værkets drift og ledningsnet Han anlagde også vore kloaker og støbte vore fundamenter, han var simpelthen uundværlig i opbygningsfasen - og alt til rimelige priser.

Det varede ikke længe før værkets kapacitet ikke slog til, når sommerhusbeboerne kom ned i weekenderne og forsøgte at anlægge grønne græsplæner på Bankernes flyvesand. Der måtte altså en udvidelse til, og den kom til at bestå i en ny rentvandstank på ca. 125 m3 og nogle helt nye smarte »omdrejningsregulerbare pumper« - vi var meget moderne, dengang værket var færdigt -måske også en kende for moderne, for de nye vidundere brugte lidt vel strøm i de stille vinterperioder, så vi måtte have en gammeldags pumpe installeret til denne tid af året

Ved udvidelsen fik vi tillige lavet en ny reserveboring oppe ved Køngbo, ligesom vort led- ningsnet blev udbygget og forsynet med noget så nymodens som ventiler og brandhaner.

Vandværket bekostede tillige 2 »brandposte« - små skure oppe på selve banken i planta- gen. Heri findes brandslukningsredskaber til hurtig selvhjulpen indsats, og der holdes af og til brandøvelse med assistance af Vordingborg Brandvæsen, der også forestår vedligeholdelsen af brandposterne.

Ved udvidelsen af værket tog vi kontakt med >, det gamle vandværk«. Vi fandt, det var et godt tidspunkt at få et samarbejde i stand, men anstrengelserne bar ikke frugt.

Vi syntes dengang, det måtte være en afgjort fordel, at vi kunne hjælpe hinanden ved brand og afbræk på maskiner m.v.

Nåh, det kan være, der kommer en løsning på dette problem, før vi bryder os om det. Kommunernes interesse for de private vandværker er jo vakt, men lad os ikke tage sorger- ne på forskud.

Vi har noget af det fineste, reneste vand på hele Sjælland - lad os skåle i det, og ønske Kostræde Ny vandværk til lykke med de 25.

Viggo V Olsen

 

Efterfølgende er skrevet af Flemming Møller Pedersen som var formand for vandværket frem til generalforsamling i 1990.

Jeg startede i vandværksbestyrelsen 1972 som suppleant, i 1973 som bestyrelsesmedlem, i 1975 som sekretær og i 1976 som formand.

I de efterhånden mange år har jeg altid syntes, opgaverne har været interessante, både i medgang og også i modgang.

I 1975/76 blev vandværket om bygget fra hydrofordrift, som gav vekslende vandtryk, og til regulerbare pumper, som har givet et konstant vandtryk ude hos forbrugerne. Vi fik også en større rentvandstank  (145 m3 i alt).

I 1988 blev returskylningen ændret til en mere automatisk drift, og det har bestemt hjulpet på den daglige drift.

De første vedtægter fik vi i 1965, og de nuværende fik vi i 1982 og det første regulativ fik vi fra Vordingborg kommune i 1977.

Vandværkets forsyningsområde blev i 1978 fastlagt ved en del møder med vandværkerne i Køng sogn og Vordingborg kommune.

I halvfjerdserne indførte bestyrelsen, at der skulle monteres målerbrønde, når en defekt stophane skal skiftes. Vi indførte også, at der skulle monteres hovedskydeventiler i området, så der blev mulighed for at lukke for vandet i små grupper.

Orienteringsbladet blev indført i 1983 og er efter min mening et godt opråb til andelshaver- ne, og skulle man være forhindret i at deltage i den årlige generalforsamling, ja, så er der mulighed for at følge med alligevel.

Til slut vil jeg ønske vandværket og andelshaverne tillykke med de første 25 år og et håb om mange gode

 

Hvad er der så sket siden 1990?

Vandværket havde  i 1990  335 andelshavere fordelt på 176 helårsbeboelser inkl. erhverv og 159 fritidshuse og der blev  udpumpet  55.679 m3.

I september 1991 rettede Sallerup Vandværk som havde 57 interessenter henvendelse til bestyrelsen om muligheden for en sammenlægning af vore værker, idet Køng Vandværk som forudsat i Vandforsyningsplanen ikke var interesseret i et samarbejde.

Sallerup Vandværk havde problemer  med at overholde kravværdier bl.a. til fluorid.

Sammenlægningen blev en realitet den 14. juni 1992 begge værkers generalforsamlinger godkendte fusionen.

I 1992 blev der i løbet af  1 måned opsat målere på ca. 120 ejendomme, fortrinsvis fritids- beboelser idet Vordingborg kommune tillod den enkelte forbrugere at afregne vandafled- ningsafgiften efter forbrug.

I 1994 fik alle ejendomme målere opsat hvilket i årene herefter har sat sit præg på forbru- get  som i 1994  med ca. 400 andelshavere var ca. 60.000 m3.

Kostræde Banker Vandværks anlæg og boring var af ældre dato og en gennemgribende renovering var bydende nødvendig for at kunne overholde vandkvalitetskravene hvilket resulterede i at vi i  februar 1995 fik en henvendelse om sammenlægning.

Efter en del forhandlinger blev det i november 1995 på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at Kostræde Banker Vandværk skulle sammenlægges med os.

I 1995 påbegyndte vi den i værkets historie nok største udbygning af værket til en pris af 1,8 mill.

Der blev bygget en helt ny bygning ovenpå rentvandstanken med 2 forfiltre og 3 efterfiltre på hver 4,5 m2, til sammenligning havde de gamle filtre tilsammen et areal på 3,5 m2, der blev etablere ny rå- og rentvandsstyring leveret af Danfoss.

Der blev også etableret en helt ny udpumpning, hvor de alt for store 30 m3-pumper blev reduceret til 2 små frekvensregulerede 8 m3-pumper samt en 20 m3 og en 30 m3 pumpe således at vi også ved brand kan levere tilstrækkelig vand. ”det gamle værk” blev ombygget med iltnings og reaktionsbassin.

Med den nye bygning er vandværket sikret kapacitets –og driftsmæssigt langt ud i fremtiden og kan levere drikkevand af en overordentlig god kvalitet.

Forbruget er faldet væsentligt i de senere år, til trods for at vi nu er knapt 500 andelshavere, udpumper vi kun 44.700 m3 årligt.

Dette er 1. udgave af vandværkets historie og bestyrelsen tager med tak imod oplysninger som kan gøre ovennævnte fuldstændig.
 


Kostræde Ny Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Kostræde Ny Vandværk
Bellisvej 6
4750  Lundby

Driftsbestyrer
Leif Nygaard
29 67 53 10

Formand:
Leif Nygaard
Bellisvej 6
4750  Lundby
Mobil 29 67 53 10
E-mail.  formand@kostraedenyvand.dk

Kasserer:
Anders Dyrløv
Køng Møllevej 27 
4750  Lundby
tlf. 24 43 43 01
E-mail.  kasserer@kostraedenyvand.dk